วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

การสุ้ม
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,data[7];
randomize();
for(i=0;i<7;i++)
{
data[i]=rand()%100;
printf("%d",data[i]);
}
getch();
return 0;
}

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555


สูตร คูณ
ภาษาซี
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main ()
{
int i,num;
  printf("\nInput number:");
  scanf("%d",&num);
  for(i=1;i<13;i++)
  printf("%d x %d = %d\n",num,i,i*num);
getch();

}
สูตรการตัด เกด
ภาษาซี
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main( )
{
int score;
printf("Input score=");
scanf("%d",&score);
{ if(score>=90)
printf("grade A score 4",score);
else if(score>=86)
printf("grade B+ score 3.5",score);
else if(score>=81)
printf("grade B score 3",score);
else if(score>=76)
printf("grade C+ score 2.5",score);
else if(score>=61)
printf("grade C score 2",score);
else if(score>=56)
printf("grade D+ score 1.5",score);
else if(score>=50)
printf("grade D score 1",score);
else if(score>=0)
printf("grade E score 0",score);
}
getch();
}
สูตร การหา เลขคู่เลขคี่
ภาษาซี
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int even,odd ;
float integer ;
int main ()
{
int num;
    printf("\nEnter integer number:");
    scanf("%d",&num);
      if (num%2==0)
        printf("\nEven number");
      else
        printf("\nOdd number");
getch();
}
วงกลมสองวง

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
int radius1,radius2 ;
float area ;
int main ()              
                     {
printf("\nEnter radius1 :");
scanf ("%d",&radius1) ;
printf("\nEnter radius2 :");
scanf ("%d",&radius2) ;
area = ((22/7)*radius1^2)-((22/7)*radius2^2) ;
printf ("%f",area);
getch ();
                   }
สูตรสี่ เหลี่ยมคางหมู
ภาษา ซี
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
int main()
{
int side1,side2,high;
float area;
printf("\nEnter Side 1 :");
scanf("%d",&side1);
printf("\nEnter Side 2 :");
scanf("%d",&side2);
printf("\nEnter High :");
scanf("%d",&high);
area =(side1+side2)*high/2;
printf("%f",area);
getch();
}